Historie:

Oprichting Christelijke school in ‘t Veld 1903:

Hoe het begon.

Uit : advertentieblad zaterdag 17 oktober 1903.

‘T was den 14e oktober 1903 voor de bewoners van ‘t Culemborgse veld en omstreken een blijde dag.
De school, waarnaar zoo vele jaren reikhalzend was uitgezien en waarover zoo dikwijls, vooral in de laatste dagen onder elkaar was gesproken, werd nu in gebruik genomen.
Omstreeks 2 uur kwamen de ouders met hunne kinderen opdagen.
Op ieders gezicht stond blijdschap te lezen, velen toonden door ‘t uitsteken der vlaggen hoe verblijd ze waren.
Nauwelijks waren allen gezeten of de president van het bestuur der school, zijn Eerwaarde ds.Aalders nam ‘t woord.
Hij opende ‘t samenzijn allereerst met een gebed. Allen heette hij hartelijk welkom.
In de eerste plaats de Baronesse van Verschuer, door wier milde bijdrage de vereniging in staat was gesteld dit schoolgebouw te doen herrijzen.
Den hoofdonderwijzer den heer W. Van den Akker toesprekende, hij hoopte dat deze de rechte man op de rechte plaats zou zijn.
Vervolgens sprak zijn Eerwaarde heer Ds. Aalders : “‘t is mij een blijdschap deze school voor geopend te mogen verklaren”.
Ten slotte zij nog vermeld dat er gedurende de winter voor de grooten gelegenheid zou geopend worden een stichtelijk woord te hooren.
Allereerst op donderdag 29 oktober. Alsdan hoopte Ds.Aalders zelf op te treden. Met ‘t uitspreken van een dankgebed, behoorde deze plechtigheid alweer tot ‘t verleden.
Reeds nam een 40-tal kinderen op de school plaats. Verscheidenen moesten heden nog afgewezen worden.
Zonder uitzondering prezen allen het schoonen doelmatige gebouw.

25 jaar Christelijke School in ‘t Veld:

Lokaal nieuws uit De Culemborgsche Courant
zaterdag 3 november 1928.

Een gedenkwaardige dag voor de Christelijke School in ‘t Veld !!

Den 2e november was een heerlijke dag voor de bewoners van het culemborgsche Veld. Eigenlijk was 14 oktober de dag geweest dat de stichting der school herdacht moest worden, maar van uitstel is geen afstel gekomen. Aan den avond van te voren waren de leden van de Jongelings-vereniging “Eben-Haezer”te samen gekomen, om de school een waardig feestelijk aanzien te geven.
Des morgens was er schoolfeest voor de kinderen, des middags was er een feestelijke samenkomst belegd. De talrijk opgekomen schare was het beste bewijs dat de school aller harten heeft.
Een der oud leerlingen der school, mejuffrouw A. Bos bood een portret in lijst, van wijlen den heer Bongerd aan, die gedurende 22 jaren deze school gediend heeft.
De Weledel gestrenge Heer H. De Liefde ( vice-voorzitter van het bestuur ) bood aan den heer Heykoop en zijn echtgenote, die 25 jaar lang de school hebben schoongehouden en de kachels hebben aangemaakt, een 2-tal vazen en een couvert met inhoud aan.
De aanwezigen werden onthaald op thee en versnaperingen, terwijl sigaren voor het manlijke gedeelte niet ontbraken.
De weleerwaarde Heer Ds. Visser sloot deze avond met een dankgebed.
Na afloop bleven velen nog een wijle napraten en keerden dankbaar, voor alles wat gehoord en beluisterd was, weder huiswaarts.

50 jaar Christelijke school in ‘t Veld:

Jubileum van school in ‘t Veld, van Beesd en Culemborg.

In de 50 jaren van haar bestaan was er aan de school niet veel veranderd, geen uitbreiding en een stationair leerlingen-aantal.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst sprak Dhr. Frerecks ( hoofd der school ) zijn dank uit voor de steun van het gemeentebestuur, om het inwendige der school te verbeteren naar de eisen des tijds. Door een oud-leerling Dhr. Bos en een bestuurslid Dhr. Van Doesburg werden aan de voorzitter Dhr. O.W.A. Baron van Verschuer, enveloppen met inhoud aangeboden om voor de school een projectielantaarn aan te schaffen.
Met giften uit de zaal werd het een bedrag van f. 521,--.
Na de pauze werd door enkele leden van de Chr. Zangvereniging een schets ten beste gegeven. Daarna werden door de oud-hoofden der school, de heren van Bemmel, Pennings, Huiser en Eikelenboom, woorden van waardering gesproken. Van de oud-onderwijzeressen waren aanwezig, Mevr. Witvliet-Losscher en Mej. Hommerson. Natuurlijk was ook Mej. Meyer (die sinds 1949 aan de school verbonden is) aanwezig.
De zangvereniging zong nog enkele liederen.
Ds. Bloemsma las daarop Psalm 100 en ging voor in dankgebed.
Tot slot werd de avondzang (gez.280: 1 en 5) gezongen.

Maart 1965 :

Ander gebouw / andere lokatie

Men is begonnen met de werkzaamheden voor de aanleg van een viaduct over Rijksweg 26 tussen Culemborg en Beesd. Dit zeer gevaarlijke kruispunt, waar al heel wat ongelukken zijn gebeurd, zal dus worden opgeruimd.
Ook de bekende school in het veld, met hoofdonderwijzer Jaap Veldheer, zal moeten wijken voor de aanleg van dit viaduct.
Men zal nu een houten noodschool aan de andere zijde van de Rijksweg plaatsen.

75 jaar christelijke school in ‘t Veld:

1978

De christelijke school in ‘t Veld van Beesd en Culemborg bestaat dit jaar 75 jaar.
Een school, die naast een onderwijsfunctie ook een grote sociale functie kreeg, want tal van bijeenkomsten van allerlei aard konden in het schoolgebouw worden gehouden.
Het jubileumfeest zal gepaard gaan met een herdenkingsdienst op zondag 7 mei.
Voorgangers zullen dan zijn Ds. Oliemans uit Culemborg en Ds. A.J. Leerink uit Beesd.
Muzikale medewerking wordt verleend door de Chr. Zanggroep ‘t Veld, met Henk Breur als dirigent en Okke Dijkhuizen aan het orgel.
Na afloop van de dienst zal een kopje koffie worden geschonken !

School in ‘t Veld sluit haar deuren:

17 juli 1981

Gebouw in de toekomst wijkcentrum.

Aangezien er nog slecht 13 leerlingen over bleven, was dat te weinig om deze door 2 leerkrachten ( Henk Breur en Janke Luigjes ) bemande school open te houden.
Tijdens een bijeenkomst waar de opheffing van de school bepraat werd, is besloten dat het gebouwtje niet mocht verdwijnen. Het is als buurtcentrum te belangrijk om af te laten breken.
Er werd bij verschillende instanties om subsidies gevraagd en de gemeente Culemborg zegde toe dat het onderkomen mocht blijven staan.
Elke avond zijn er nu vele buurtbewoners met hamer, zaag en potten verf aan het werk.
Voor de zaak echter in gebruik wordt genomen zullen er nog heel wat uurtjes, vrije tijd, in het buurthuis gestoken moeten worden !

Start Wijkvereniging ‘t Veld:

In 1981 wordt het bestuur van de vereniging gevormd met als voorzitter Joop van Zanten.
En er wordt voorzichtig met de eerste aktiviteiten begonnen.
16 oktober 1985 is de naam Christelijke school in ‘t Veld officieel gewijzigd in Wijkvereniging ‘t Veld met als doel het bevorderen van de leefbaarheid in het veld en het in overleg met de bewoners van ‘t Veld organiseren van aktiviteiten voor inwoners van ‘t Veld en allen die zich op enigerlei wijze verbonden voelen met het veld.
In 2002 heeft er een ingrijpende verbouwing aan het verenigingsgebouw plaatsgevonden
de keuken is geheel vernieuwd en aangepast aan de eisen van deze tijd en er is een invalidetoilet bijgekomen.
Anno 2003 wordt menig verjaardag, vergadering en feestje in het wijkgebouw gehouden
en de aktiviteiten zijn flink toegenomen.
De vereniging telt op dit moment 249 leden en 54 aspirant leden. De Wijkvereniging gaat rustig door met al haar aktiviteiten. Echter op 7 mei 2009 is Cees van Zanten overleden hij zat namens de evangelisatie in het bestuur.

In 2011 is een AED apparaat aangeschaft oftewel een hart Defibrillator alle bestuursleden en andere vrijwilligers die regelmatig bij aktiviteiten mee helpen organiseren, hebben hiervoor cursus gehad. Hoe hier mee om te gaan en reanimeren.

 

 

 


Home Historie Bestuur Route Activiteiten